Mats skriver om vikten av Barnkonventionen och det ansvar vuxna måste ta för att uppfylla konventionens artiklar. 

 

Barns rätt och vuxnas skyldigheter

 

FN:s barnkonvention har 30 år på nacken och ingår i svensk lag från den 1 januari 2020. Hittills har 196 länder anslutit sig till barnkonventionen, av dessa har 94 inkorporerat hela konventionen som en nationell lag. Övriga 102 länder har anpassat sina lagar till barnkonventionen. Ett färskt exempel från Danmark visar hur dåligt barnkonventionen står sig när den inte har full lagstatus, när barn till IS-anhängare kan utvisas.

 

Men även när barnkonventionen blir svensk lag kan vi inte invaggas i tron att alla barn nu är garanterade en problemfri tillvaro. Visserligen får konventionen samma status som exempelvis socialtjänstlagen och kan ensam användas i domstolar. Men barn kan fortfarande komma att hamna i kläm när människor, organisationer och myndigheter saknar kunskaper om den nya lagen. BRIS har konstaterat att nästan varannan svensk kommun saknar en strategi för hur de ska implementera barnkonventionen.

 

Tillämpning och prejudikat

Ännu återstår ett stort arbete med att se över hur svensk lagstiftning stämmer överens med barnkonventionen. Regeringen har tillsatt en utredning för att se över detta. Vi är i händerna på kommande domstolsprejudikat över hur konventionen står sig mot övriga lagar. Ett allvarligt dilemma är att barn inte kommer att ha rätt att själva överklaga beslut som fattas. Barnen är alltså fortfarande beroende av de vuxnas agerande. Deras enda val är att lita på att vuxna:

 

 • Ser och förstår barn i utsatta situationer.
 • Inte blundar, utan tar sitt ansvar för att barns rättigheter ska tillgodoses.
 • Tar barn på allvar och underlättar för dem att göra sina röster hörda.
 • Alltid tänker på barnen bästa när de fattar beslut. Följer artikel 42 ”Alla barn och vuxna har rätt att få reda på vad som står i barnkonventionen”.

 

Vuxna har ett stort ansvar

Alla vuxna, inte bara vårdnadshavare, har skyldighet att se till att barnkonventionen implementeras i svensk lag på ett godtagbart sätt. Vi måste skärpa våra sinnen och förstå de signaler som barn sänder ut. Vi måste skapa utrymmen och arenor, både privat och offentligt, där barns angelägenheter och intressen förs fram i ljuset. Vi ska agera visselblåsare när vi upptäcker misshälligheter.

 

Vi har ansvar för att alla barn i Sverige får tillgodosett sin:

 • rätt till utbildning
 • rätt till vård
 • rätt till fritid
 • rätt att skyddas från ohälsa
 • rätt att skyddas från våld, otrygghet och diskriminering
 • rätt att uttrycka åsikter i frågor som berör dem
 • rätt att bli lyssnade på.

 

Vi vuxna måste vara barns förlängda arm och språkrör i arbetet med att införliva barnkonventionen i svensk lag.

 

 

MatsMats Hemberg

 

 

 

 

 

 

Länkar till våra sidor:

Fördjupningen ”Barnkonventionen blir snart svensk lag” (13 oktober 2018).

Nyheten ”Barnkonventionen fyller 30 år” (20 november 2019)

Uppdraget ”Visa barnens lag”

Samt till BRIS broschyr om BK

https://www.bris.se/globalassets/pdf/bocker-och-broschyrer/barnkonventionen_-broschyr_bris.pdf

Fler Krönikor