Två händer på ett tangentbord till en datorskärm med MiniBladets hemsida.Lärarhandledning till Minibladets valmaterial

Den 11 september har den röstberättigade delen av svenska folket möjlighet att påverka vilka som ska styra över de politiska besluten i riksdag, landsting och kommun. Skolan har en viktig uppgift i att förbereda kommande generationer till att delta i den demokratiska processen. Därför har vi på Minibladets redaktion tagit fram ett arbetsmaterial om valet, där du som lärare kan välja att jobba med valet. Genom materialet får eleverna bra grundkunskaper om ett val i Sverige samt får möjligheten att göra sin röst hörd kring viktiga valfrågor.

Minibladets valmaterial finns i två versioner, för att du enkelt ska kunna anpassa det efter hur mycket tid du och din klass har. Valet i korthet bygger på de fördjupningar som vi på Minibladet gör varje vecka, samt ett mindre uppdrag där barnen får möjlighet att påverka med en insändare. Det andra alternativet, Fem teman om valet, utgörs av mer utbyggda lektionsförslag, med tillhörande övningar och uppdrag.

Valet i korthet

MiniBladet publicerar fyra Veckans fördjupningar – News of the day inför valet, färdiga artiklar till eleverna som berör valet. Fördjupningarna kommer med färdiga powerpoint-presentationer med samma struktur som artiklarna. Med dessa mikrolektioner får eleverna en översikt över de viktigaste delarna i ett val. Barnen får dessutom möjlighet att både själva läsa, och lyssna på lärarens presentation om temat i fråga.

  1. Val i Sverige – Allmänt om val i Sverige, samt riksdagens och regeringens funktion.
  2. Politiska partier Om de åtta politiska partierna i riksdagen.
  3. Valfråga: Klimatet Vad är en valfråga? Och var står de olika partierna när det kommer till en av de stora valfrågorna: klimatet?
  4. Kommunval – Vad är kommunen egentligen? Och ska vi försöka påverka på kommunnivå?

Uppdrag – Vad vill Du förändra, förbättra, få till?

Eleverna får i uppdrag att skicka in en insändare om vad de tycker behöver ändras, förbättras eller göras där de bor. Läs mer om uppdraget under tema 2 nedan. Här finns uppdraget. Bästa bidraget vinner 1 000 kronor.

Fem teman om valet

Här följer de fem lektioner kring valet som är ämnade att lägga en grund hos eleverna för framtida deltagande i vår demokrati. I utformandet av lektionerna utgick vi från de delar som eleverna behöver få inblick i för att kunna förstå valprocessen:

  • Politikens innehåll – de sakfrågor och samhällsfunktioner som politiken ansvarar för.
  • Politikens spelregler –  politikens former, funktioner och arbetssätt.
  • Politikens aktörer – vilka som ingår i den politiska processen.

Det som kanske ändå är viktigast är att barnen inser alla medborgares rätt och möjlighet att påverka det politiska styret. En vanlig grogrund för vanmakt och förakt för politiken och politiker är upplevelsen av att ingen av de som bestämmer bryr sig om mig eller vad jag tycker.

Just barnens rätt att yttra sig och påverka stärks i FN:s barnkonvention. Den är numer del av svensk lag. En av de fyra huvudprinciperna i konventionen säger att varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet ska respekteras.

Barnkonventionen

Vi rekommenderar att teman genomförs i ordningen 1 till 5. Men varje tema kan också stå för sig självt.

1 Så går valet till (Politikens spelregler)

Som inledning till arbetet med valet passar Minibladets fördjupning Val i Sverige.

Barnens artikel i två versioner (lättläst och medelsvår)

Lärarens sida med nedladdningsbar powerpoint

Fördjupningen tar upp vad som utmärker demokratin i Sverige, riksdag och regering samt hur valet går till.

2  Insändare – Lyssna på oss!  (Politikens innehåll)

Med detta uppdrag vill vi uppmuntra dina elever att få upp ögonen för sina möjligheter att göra sina röster hörda i samband med valet i september 2022. Det gör de med en insändare. En enkel form av insändare är insändarbilden, en form som blivit allt mer populär i svenska tidningar.  Bilden ledsagas av ett par meningar där avsändaren formulerar sina synpunkter, förslag eller önskemål.

Visa eleverna några exempel på insändare och diskutera deras innehåll.

Samtala med klassen vilka ämnen som kan vara lämpliga för insändare där man vill påverka de politiska besluten. Exempelvis: Skola, Vård, Trafik och kommunikationer, Miljö, Fritid, Kultur, Bostäder, Arbete. Vad berör barn i dessa ämnen? Varför är det viktigt att barn ska få framföra sina åsikter?

Exempel på insändarbild: Så ska cykelbanor vara

En cykelparkering intill en vägg som är helt full av cyklar som ligger välta på marken och många som står utanför cykelställen.Supersmäll i stället för cykelställ

Nästan varje dag ramlar flera cyklar ner på marken och går sönder.
– Min lampa, korg och stöd har gått sönder, säger Nike.
Vi behöver alltså fler cykelställ.
Varje dag ligger nästan alla cyklar ner på marken.
– Mitt stöd, min korg, lampa och reflex har gått sönder.
Vi behöver nya cykelställ!

Av: Selma Sjeren Jungmark, klass 5b, Bulltoftaskolan i Malmö.

Gör så många insändare ni kan i klassen. Låt gärna eleverna rita eller fotografera.

Gå tillsammans igenom alla insändare. Skicka in de ni tycker är viktigast till Minibladet.

Inskicksformulär

3 De viktigaste valfrågorna hos oss  (Politikens innehåll)

På kommunernas webbplatser brukar det finnas sidor som beskriver det politiska arbetet och vilka områden som den lokala politiken styr över.

Så här skriver Kungsbacka kommun:

Kommunen ansvarar för många frågor i din närmiljö, till exempel förskola, skola, gymnasier, äldreomsorg, stöd till barn, familjer och till personer med funktionsnedsättning och med missbruksproblem.

Kommunen ger också olika tillstånd som till exempel bygglov och tillstånd för restauranger att servera alkohol.

Vidare ansvarar kommunen för gator och trafik, renhållning, vatten och avlopp, miljö- och hälsoskydd och räddningstjänst.

Kommunen erbjuder dessutom bibliotek och kulturaktiviteter, turistinformation, idrotts- och fritidsaktiviteter samt ger stöd till företag och föreningar.

Gå igenom er kommuns ansvarsområden med dina elever. Gör en lista på 5-8 verksamheter t.ex. skola, gator och trafik, bygg- och bostadsfrågor, fritid och kultur, miljö och hälsa.

Låt eleverna göra en undersökning i närsamhället om vilka valfrågor som folk tycker är viktigast av ämnena på klassens lista. Intervjupersonerna får välja vilka två eller tre som de tycker är viktigast i valet. Fråga gärna också varför de tycker de är viktiga.

Sammanställ klassens intervjusvar i en tabell och/eller ett enkelt diagram.

SOM-institutet har gjort en liknande undersökning på riksnivå (se bild nedan).

Alternativ

Samma uppgift som ovan, men låt listorna bygga på de ämnen som eleverna tagit upp i sina bildinsändare “Lyssna på oss!” (tema 2).

Vilka är svenska folkets viktigaste samhällsproblem? SOM-institutets undersökning 2021.

4 De politiska partierna  (Politikens aktörer)

I MiniBladets fördjupning De politiska partierna tar vi upp de åtta riksdagspartierna, deras partisymboler samt något av det som är karaktäristiskt för varje parti.

Lärarens sida med nedladdningsbar powerpoint

Barnens artikel

Följ gärna upp fördjupningen genom att på er kommuns hemsida se vilka partier som är verksamma i kommunfullmäktige. Skiljer det sig från riksdagspartierna? Hur? Finns det något parti som främst är engagerat i en specifik fråga?

5 Vem tycker vad?  (Politikens aktörer och politikens innehåll)

Till politikens aktörer i valtider räknas naturligtvis politikerna och deras partier men också valarbetare i valstugorna, politiska kommentatorer i media och lobbyister. Även folket som ska rösta tillhör valets aktörer liksom de som arbetar i vallokaler och med röstsammanräkningen.

Alternativ 1 – Enkät
Här föreslår vi en enkel undersökning i enkätform kring en valfråga som är aktuell i närsamhället eller av särskild vikt för eleverna. Enkäten är den enklaste formen av en intervju där journalisten ställer samma frågor till 3-5 olika personer.

Klassen kan göra flera olika enkäter med personer i sin omgivning. De kan också ställa samma enkätfråga till olika politiska aktörer t.ex representanter för de olika partierna i kommunen.

Förslag på innehåll: Barnkonventionen, lokala valfrågor, valdeltagande, klassens bildinsändare (tema 2), kunskaper om politikens spelregler (tema 1 och 4), rösträttsåldern

Skicka gärna in klassens enkäter till skoluppdraget Enkät.

Alternativ 2 – Reportage, personporträtt

I MiniBladets Reporterskola del 3 går vi igenom hur man skriver ett reportage. Reportaget berättar om en händelse, en person eller en plats (t.ex valstugan). Det kännetecknas av att läsaren känner att journalisten varit på plats och berättar om det han eller hon upplevt.

Läs mer om reportage och skicka gärna in klassens reportage till skoltävlingen.

En enklare reportageform är att göra ett personporträtt. Låt eleverna söka upp en av valets aktörer och samla ihop fakta om personen. Presentera personuppgifterna tillsammans med en porträttbild.

Länk till

Valmyndigheten

Koppling till Lgr 11

Lgr 11 Kursplanen i Samhällskunskap: 
CENTRALT INNEHÅLL

I årskurs 1-3

Att leva i världen

  • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

I årskurs 4-6

Beslutsfattande och politiska idéer

  • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.